Overskrift for denne siden

Statutter for Nordkapp Premier League Supporters

Statutter

Nordkapp Premier League supporters

§ 1 Nordkapp Premier League supporters ble stiftet 1992

§ 2 Foreningen har til formål:

A.        Bidra til samhold blant supportere av Premier League under mottoet ”En for alle, alle for en”.

B.        Sørge for egnede steder for visning av Premier League på TV, slik at medlemmer har et felles sted å treffes.

C.        Sørge for aktivitet blant medlemmene gjennom diverse arrangementer.

§3 Foreningens øverste organer er:

A.        Årsmøte

B.        Styret

§4 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Innkallelse til årsmøte samt dagsorden og forslag til saker som skal behandles skal sendes ut av styret med minst 14 dagers varsel. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte skal være styret i hende innen 1 uke før annonsert årsmøtedato. Adgang til årsmøtet har kun medlemmer som har betalt kontingent.

 

§5 Det ordinære årsmøte skal

  1. Behandle og fatte vedtak i saker som er oppført på dagsorden.
  2. Behandle årsberetning og regnskap.
  3. Fastsette kontingent

 

  §6 Medlemskontingent gjelder for livstid.

§ 7 Medlemmer som handler i strid med foreningens vedtekter kan utelukkes etter vedtak av årsmøte. Vedtak om utelukning avgjøres ved alminnelig flertall, men kan ikke fattes uten at vedkommende medlem er gjort kjent med saken, og gitt anledning til å uttale seg og være til stede i organer hvor saken behandles.

 

§8 Det er ikke lov å takle medlemmer bakfra.